Stiftelsen är en understödsstiftelse med enda ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsens understöd till Hanken väljs i samråd med högskolan utgående från Hankens strategi. Stiftelsen stöder primärt satsningar som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Exempel på verksamhetsområden där stiftelsens understöd varit betydande genom åren:

  • Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande
  • Doktorandstudier vid Hanken
  • Finansiering av internationella gästforskarbesök på Hanken
  • Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer

Den årliga utdelningen till högskolan är ca 3 MEUR. Stiftelsens styrelse besluter årligen om uttaget till understöd i samråd med placeringsrådet. Målet är att kunna bibehålla en stabil och växande understödsnivå inom ramarna för det som portföljens avkastning ger utrymme för. Stiftelsens bidrag utgör ca 14 % av högskolans totala budget. Budgeten bereds av ombudsmannen och Hankens rektor.

Stiftelsens tillgångar består dels av obundna medel, dels av bundna fonder med specifika syften. Stiftelsens styrelse kan fritt disponera över de obundna medlen i enlighet med stiftelsens övergripande ändamål. Stiftelsen mottar också årligen bidrag från externa källor vilka kanaliseras oavkortade till högskolan.

Understöd kan sökas från stiftelsens fonder. Information om de olika fonderna finns på Hankens hemsida. Vid behov ger högskolans stipendieombud ytterligare anvisningar om t.ex. utformningen av ansökningarna. Utnyttjandet av understödsmedlen sker inom ramen för stiftelsens understödsbudget till Hanken och förfrågningar om medel riktas för de obundna medlens del till rektor.