Stiftelsens grundkapital härstammar från nedläggningen av det aktiebolag som 1909 grundade Högre Svenska Handelsläroverket, Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors. En långsiktig, planmässig och professionell förmögenhetsförvaltning har möjliggjort en gynnsam tillväxt av stiftelsens tillgångar. Marknadsvärdet av stiftelsens portfölj fluktuerar beroende av framförallt aktieinnehavens kursrörelser. Stiftelsens förmögenhet uppgick 31.12.2022 till ca 64 MEUR.

Målsättningen är att förvalta förmögenheten så att den existerar i all framtid. I enlighet med stiftarnas och donatorernas önskan strävar man till att realvärdet på tillgångarna ökar på lång sikt så att stiftelsens syfte, att ekonomiskt stöda Svenska handelshögskolan, kan fortgå över tiden. Det övergripande avkastningsmålet för Stiftelsens portfölj är 5 – 7 % per annum, över tiden. Stiftelsens förmögenhet förvaltas enligt en placeringspolitik, som stiftelsens styrelse besluter om på förslag av placeringsrådet.

Stiftelsens placeringsportfölj förvaltas som en helhet med stöd av ett flertal externa förmögenhetsförvaltare. Placeringsportföljen är indelad i ett diskretionärt mandat (likvid portfölj) som består av en allokering mellan aktier, räntor och alternativa placeringar, främst i form av fonder. Därtill har stiftelsen direkta alternativa placeringar i infrastruktur, fastigheter och private equity placeringar.

Stiftelsens styrelse bär det yttersta ansvaret för förvaltningen av stiftelsens förmögenhet. Styrelsen tillsätter ett placeringsråd som består av styrelsemedlemmar och externa medlemmar. De externa medlemmarna i placeringsrådet utses bland Hanken-alumner med ett gediget branschkunnande och erfarenhet kompletterat med Hanken-akademiker som tillför sitt forskningsbaserade kunnande till rådets arbete. Stiftelsens styrelse är representerad i placeringsrådet. Stiftelsens ombudsman fungerar som placeringsrådets sekreterare med uppgift att hantera de praktiska angelägenheterna avseende förmögenhetsförvaltningen.

Placeringsrådet övervakar de utomstående parter, såsom förmögenhetsförvaltare och fondbolag, vilka anlitas för förmögenhetsförvaltningen. Placeringsrådet föreslår och styrelsen besluter om den övergripande allokeringen av stiftelsens tillgångar samt om ändringar i placeringspolitiken.

I stiftelsens placeringsråd ingår 05/2023-05/2024:

  • Peter Immonen, styrelseledamot, placeringsrådets ordförande
  • Alexander Ehrnrooth
  • Janne Larma
  • Anders Löflund
  • Hanna Silvola