Styrelsen ansvarar för stiftelsens förvaltning och svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Styrelsen utses av fullmäktige. Styrelsen har utsett en ombudsman för att sköta stiftelsens löpande ärenden.

Styrelse

Styrelsen består av tio ledamöter. Sex av medlemmarna i stiftelsens styrelse tillsätts av stiftelsens fullmäktige på förslag av valnämnden. Tre av medlemmarna utses av Hanken. Hankens rektor är enligt stiftelsens stadgar självskriven medlem av styrelsen.

Styrelsens externa medlemmar väljs bland Hankens alumner och förväntas bidra till styrelsearbetet dels genom sin erfarenhet och dels genom ett vaket intresse för Hankens utveckling. De av högskolan utsedda styrelsemedlemmarna innehar nyckelposter i högskolans organisation och förväntas bidra med bred erfarenhet av högskolans verksamhet i allmänhet, liksom av olika delområden. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om två år åt gången.

Styrelsens sammansättning 05/2024 – 05/2025:

Mandatperiod Valda av fullmäktige Nominerad av högskolan
05/2024–05/2026 Patrick Anderson

Erika Ehrnrooth

Alexander Antas

Gyöngyi Kovacs

Ari Hyytinen

05/2023–05/2025 Mikael Frisk

Peter Immonen

Saara Wörlund

Kaj Storbacka

Hankens rektor Ingmar Björkman är medlem av stiftelsens styrelse. Mikael Frisk fungerar som styrelsens ordförande, Patrick Anderson som vice ordförande och som sekreterare fungerar stiftelsens ombudsman Mia Bengts.

Placeringsråd

Stiftelsens styrelse bär det yttersta ansvaret för förvaltningen av stiftelsens förmögenhet. Styrelsen tillsätter ett placeringsråd som består av styrelsemedlemmar och externa medlemmar. De externa medlemmarna i placeringsrådet utses bland Hanken-alumner med ett gediget branschkunnande och erfarenhet, kompletterat med Hanken-akademiker som tillför sitt forskningsbaserade kunnande till rådets arbete. Stiftelsens styrelse är representerad i placeringsrådet. Stiftelsens ombudsman fungerar som placeringsrådets sekreterare med uppgift att hantera de praktiska angelägenheterna avseende förmögenhetsförvaltningen.

Placeringsrådet övervakar de utomstående parter, såsom förmögenhetsförvaltare och fondbolag, vilka anlitas för förmögenhetsförvaltningen. Placeringsrådet föreslår och styrelsen besluter om den övergripande allokeringen av stiftelsens tillgångar samt om ändringar i placeringspolitiken.

I stiftelsens placeringsråd ingår 05/2024-05/2025:

 • Peter Immonen, styrelseledamot, placeringsrådets ordförande
 • Alexander Antas
 • Janne Larma
 • Hanna Silvola

Ombudsman

Styrelsen väljer en ombudsman att sköta stiftelsens verksamhet i nära samarbete med högskolan och förmögenhet i samarbete med externa förmögenhetsförvaltare i enlighet med styrelsens beslut och direktiv.

Ekon.mag., jur.kand. Mia Bengts fungerar som stiftelsen ombudsman fr o m 1.8.2023.

Fullmäktige

Stiftelsens fullmäktige består enligt stadgarna av 25–40 medlemmar med en mandatperiod om tre år. Till ledamot i fullmäktige kan en person inväljas för högst fyra treårsperioder. Fullmäktige kompletterar sig självt på förslag av stiftelsens valnämnd.

Fullmäktige sammanträder till årsmöte i maj för att ta del av stiftelsens bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Fullmäktige väljer på förslag av valnämnden de styrelseledamöter som inte utses av högskolan. Fullmäktige tillsätter årligen en valnämnd för beredning av val av styrelse- och fullmäktigemedlemmar.

Perioden 05/2024-05/2025 har fullmäktige 40 medlemmar:

Valda för perioden 05/2022–05/2025

 • Henrik Andersin
 • Robert Andersson
 • Christina Dahlblom
 • Victor Hartwall
 • Ole Johansson
 • Petri Kokko
 • Patrik Lerche
 • Tomas von Rettig
 • Marjaana Satuli
 • Siv Schalin
 • Catharina Stackelberg
 • Maria Timgren
 • Dag Wallgren
 • Michaela von Wendt

Valda för perioden 05/2023–05/2026

 • Maria Didrichsen
 • Alexander Ehrnrooth
 • Catarina Fagerholm
 • Jannica Fagerholm
 • Johanna Hamro-Drotz
 • Christian Hohenthal
 • Satu Huber
 • Mathias Järnström
 • Veronica Lindholm
 • Ib Löfgren
 • Jan Malms
 • Carl Nyberg

Valda för perioden 05/2024-05/2027

 • Kurt Björklund
 • John Dannberg
 • Henrik Ehrnrooth
 • Daniela Ekholm
 • Carl Haglund
 • Janne Larma
 • Kristina Pentti-von Walzel
 • Salla Pöyry
 • Kaj Rönnlund
 • Hanna Salo
 • Johan Sandell
 • Rasmus Sinnemaa
 • Peter Therman
 • Alexandra Therman-Londen

Carl Haglund fungerar som fullmäktiges ordförande.

Valnämnd

Fullmäktige tillsätter årligen en valnämnd för beredning av val av styrelse- och fullmäktigemedlemmar. Fullmäktige väljer på förslag av valnämnden de styrelseledamöter som inte utses av högskolan. Stiftelsens ombudsman fungerar som valnämndens sekreterare.

Valnämnden utgår i sitt arbete från en bedömning av den kompetens och erfarenhet som behövs i styrelsen och fullmäktige utgående från stiftelsens behov. Valnämnden eftersträvar diversifiering i fråga om bl a kön, ålder och geografisk förankring. Nya styrelse- och fullmäktigemedlemmar söks företrädesvis bland Hanken-alumner.

Medlemmar i valnämnden 05/2024–05/2025 är:

  • Carl Haglund, ordförande
  • Jan Malms
  • Kristina Pentti-von Walzel
  • Rasmus Sinnemaa
  • Michaela von Wendt