Styrelsen ansvarar för stiftelsens förvaltning och svarar för att verksamheten organiseras på ett ändamålsenligt sätt för att fullgöra stiftelsens ändamål. Styrelsen utses av fullmäktige. Styrelsen har utsett en ombudsman för att sköta stiftelsens löpande ärenden.

Styrelse

Styrelsen bestar av tio ledamöter. Sex av medlemmarna i Stiftelsens styrelse tillsätts på förslag av stiftelsens Valnämnd av stiftelsens fullmäktige och tre av medlemmarna utses av Hanken. Hankens rektor är enligt stadgarna självskriven medlem av styrelsen.

Styrelsens externa medlemmar väljs bland Hankens alumner och förväntas bidra till styrelsearbetet dels genom sin erfarenhet och dels genom ett vaket intresse för Hankens utveckling. De av högskolan utsedda styrelsemedlemmarna innehar nyckelposter i högskolans organisation och förväntas hämta in en bred erfarenhet av högskolans verksamhet i allmänhet liksom av olika delområden. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Styrelseledamöterna väljs för en mandatperiod om två år åt gången.

Styrelsens sammansättning 05/2023 – 05/2024:

Mandatperiod Valda av fullmäktige Nominerad av högskolan
05/2022–05/2024

Patrick Anderson

Erika Ehrnrooth

Alexandra Therman-Londen

Sören Kock

Maria Holmlund-Rytkönen

05/2023–05/2025

Mikael Frisk

Peter Immonen

Saara Wörlund

Kaj Storbacka

Hankens rektor Ingmar Björkman är medlem av stiftelsens styrelse. Mikael Frisk fungerar som styrelsens ordförande, Patrick Anderson som vice ordförande och som sekreterare stiftelsens ombudsman Mia Bengts.

Placeringsråd

Stiftelsens styrelse bär det yttersta ansvaret för förvaltningen av stiftelsens förmögenhet. Styrelsen tillsätter ett placeringsråd som består av styrelsemedlemmar och externa medlemmar. De externa medlemmarna i placeringsrådet utses bland Hanken-alumner med ett gediget branschkunnande och erfarenhet kompletterat med Hanken-akademiker som tillför sitt forskningsbaserade kunnande till rådets arbete. Stiftelsens styrelse är representerad i Placeringsrådet. Stiftelsens ombudsman fungera som placeringsrådets sekreterare med uppgift att hantera de praktiska angelägenheterna avseende förmögenhetsförvaltningen.

Placeringsrådet övervakar de utomstående parter, såsom förmögenhetsförvaltare och fondbolag, vilka anlitas för förmögenhetsförvaltningen. Placeringsrådet föreslår och styrelsen besluter om den övergripande allokeringen av Stiftelsens tillgångar samt om ändringar i placeringspolitiken.

I stiftelsens placeringsråd ingår 05/2023-05/2024:

 • Peter Immonen, styrelseledamot, placeringsrådets ordförande
 • Alexander Ehrnrooth
 • Janne Larma
 • Anders Löflund
 • Hanna Silvola

Ombudsman

Styrelsen väjer en ombudsman att sköta stiftelsens verksamhet i nära samarbete med högskolan och förmögenhet i samarbete med externa förmögenhetsförvaltare i enlighet med styrelsens beslut och direktiv.

Ekon.mag., jur.kand. Mia Bengts fungerar som stiftelsen ombudsman fr om 1.8.2023.

Fullmäktige

Stiftelsens fullmäktige består enligt stadgarna av 25–40 medlemmar med en mandatperiod om tre år. Till ledamot i fullmäktige kan en person inväljas för högst fyra treårsperioder. Fullmäktige kompletterar sig självt på förslag av stiftelsens valnämnd.

Fullmäktige sammanträder till årsmöte i maj för att ta del av stiftelsens bokslut, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse. Fullmäktige väljer på förslag av valnämnden de styrelseledamöter som inte utses av högskolan. Fullmäktige tillsätter årligen en valnämnd för beredning av val av styrelse- och fullmäktigemedlemmar.

Perioden 05/2023-05/2024 har fullmäktige 39 medlemmar:

Valda för perioden 05/2021–05/2024

 1. Kurt Björklund
 2. Ilkka Brotherus
 3. Henrik Ehrnrooth
 4. Mikael Frisk
 5. Carl Haglund
 6. Janne Larma
 7. Kristina Pentti-von Walzel
 8. Salla Pöyry
 9. Kaj Rönnlund
 10. Johan Sandell
 11. Peter Therman
 12. Alexandra Therman-Londen
 13. Björn Wahlroos

Valda för perioden 05/2022–05/2025

 1. Henrik Andersin
 2. Robert Andersson
 3. Christina Dahlblom
 4. Victor Hartwall
 5. Ole Johansson
 6. Petri Kokko
 7. Patrik Lerche
 8. Tomas von Rettig
 9. Marjaana Satuli
 10. Siv Schalin
 11. Catharina Stackelberg
 12. Maria Timgren
 13. Dag Wallgren
 14. Michaela von Wendt

Valda för perioden 05/2023-05/2026

 1. Jannica Fagerholm
 2. Maria Didrichsen
 3. Jan Malms
 4. Ib Löfgren
 5. Catarina Fagerholm
 6. Alexander Ehrnrooth
 7. Satu Huber
 8. Veronica Lindholm
 9. Johanna Hamro-Drotz
 10. Christian Hohenthal
 11. Mathias Järnström
 12. Carl Nyberg

Carl Haglund fungerar som fullmäktiges ordförande.

Valnämnd

Fullmäktige tillsätter årligen en valnämnd för beredning av val av styrelse- och fullmäktigemedlemmar. Fullmäktige väljer på förslag av valnämnden de styrelseledamöter som inte utses av högskolan. Stiftelsens ombudsman fungerar som valnämndens sekreterare.

Valnämnden utgår i sitt arbete från en bedömning av den kompetens och erfarenhet som behövs i styrelsen och fullmäktige utgående från stiftelsens behov. Valnämnden eftersträvar diversifiering i fråga om bl a kön, ålder och geografisk förankring. Nya styrelse- och fullmäktigemedlemmar söks företrädesvis bland Hanken-alumner.

Medlemmar i valnämnden 05/2023–05/2024 är:

 • Carl Haglund, ordförande
 • Satu Huber
 • Jan Malms
 • Kristina Pentti-von Walzel
 • Michaela von Wendt