STIFTELSEN


SVENSKA HANDELSHÖGSKOLAN

VAD ÄR STIFTELSEN

Stiftelsen Svenska Handelshögskolan (Stiftelsen) etablerades i maj 1932 under namnet Stiftelsen Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.

Sina medel erhöll stiftelsen från Aktiebolaget Högre Svenska Handelsläroverket i Helsingfors, som i det sammanhanget upplöstes. Stiftelsen fick till ändamål att upprätthålla en svensk handelshögskola i Helsingfors.

STIFTELSENS UPPGIFT

Enligt dagens stadgar, som är från september 2016, är Stiftelsens ändamål att ekonomiskt stöda Hanken samt att främja dess ändamål. Tyngdpunktsområdena för stiftelsefinansieringen väljs i samråd med högskolan och finansiering riktas i första hand till projekt som bidrar till högskolans konkurrenskraft och attraktivitet, så som projekt för att främja forskning och utbildning, Hankens internationalisering och kontakter med näringslivet.

Exempel på verksamhetsområden där stiftelsefinansieringen är avgörande:

  • Stipendier för inkommande och utgående utbytesstuderande
  • Doktorandstudier vid Hanken
  • Finansiering av internationella gästforskarbesök på Hanken
  • Publikationspremier för artiklar i relevanta vetenskapliga publikationer

Vid anställning av personal är det Hanken som är arbetsgivare, medan Stiftelsen kanaliserar de nödvändiga medlen till högskolan.

Marknadsvärdet av stiftelsens portfölj fluktuerar beroende av framförallt aktieinnehavets kursrörelser och ligger för närvarande på ca 64 MEUR. Stiftelsen mottar också årligen bidrag från externa källor vilka kanaliseras oavkortade till högskolan.

Den årliga utdelningen till högskolan är ca 3 MEUR. Stiftelsens styrelse besluter årligen om uttaget till understöd i samråd med placeringsrådet. Målet är att kunna bibehålla en stabil och växande understödsnivå inom ramarna för det som portföljens avkastning ger utrymme för. Stiftelsens bidrag utgör ca 14 % av högskolans totala budget. Budgeten bereds av stiftelsens ombudsman i samråd med högskolan i september-oktober.

UTDELNING AV STIFTELSEMEDEL

De tillgångar Stiftelsen förfogar över förvaltas som en helhet av en extern förmögenhetsförvaltare på diskretionärt mandat. Av tillgångarna tlllskrivs 37,5 % olika s.k.bundna fonder med specifika syften och 62,5 % utgörs av obundna medel vars avkastning Stiftelsens styrelse fritt kan disponera över i enlighet med Stiftelsens övergripande ändamål.

Understödsbudgeten bereds av ombudsmannen med hjälp av Hankens personal och rektor.Information om de olika fonderna finns på Hankens hemsida: http://www.hanken.fi/sv/forskning/forskningsfinansiering/hankens-fonder. Vid behov ger högskolans stipendieombud ytterligare anvisningar om t.ex. utformningen av ansökningarna. Utnyttjandet av understödsmedlen sker inom ramen för understödsbudgeten och förfrågningar om medel riktas för de obundna medlens del till rektor.